บริษัท เซน เทคโนโลย จำกัด เป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้งหมด

บริษัท เซน เทคโนโลย จำกัด เป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้งหมด

บริษัท เซน เทคโนโลย จำกัด เป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้งหมด ในส่วน Access Network ซึ่งประกอบด้วยโครงข่ายส่วน Optical Distribution Network และส่วน Last Mile ด้วยเทคโนโลยี FTTx มาตรฐาน G PON ให้ผู้เช่าใช้บริการ (บริษัทผู้ได้รับอนุญาติประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นเช่า (ลูกค้า ZSEN) ซึ่งโครงข่าย Accesss Network ประกอบด้วยอุปกรณ์ชุมสายแบบ Optical Line Terminal (OLT) ระบบบริหารจัดการชุมสาย Network Management System (NMS) โครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกปลายทาง (Optical Distribution Network : ONU) Wireless Equipment และอุปกรณ์ปลายทางตามประเภทการให้บริการ โดยวิธีการใช้อุปกรณ์ OLT เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง ONU ผ่านโครงข่าย ODN ประกอบด้วยตัวแยกสัญญาณ Splitter Level 1, Spliter Level 2, ด้วยเทคโนโลยี FTTx มาตรฐาน G PON เชื่อมผ่านสาย Fiber Optic ที่ลากไปในเส้นทางเดียวกันจะถูกแบ่งใช้งานร่วมกันผ่านตัวแยก (Spliter) แล้วลากสาย Drop Wire Cable ไปยัง ONU (Optical Distribution Network) ที่บ้านพักอาศัยของลูกค้า ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นผู้เช่าใช้บริการในโครงข่าย สามารถให้บริการต่าง ด้วยแบนด์วิดท์สูง เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นต้น แล้วให้บริษัทผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมรายอื่นเช่า (ลูกค้า ZSEN) ใช้บริการ โดยเช่อมต่อจาก Core Network ของบริษัทผู้ได้รับอนุญาตกิจารโทรคมนาคมผู้ขอเช่าใช้บริการนั้นๆ (ลูกค้า ZSEN) ไปยังบ้านพักอาศัยของลูกค้าของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ขอเช่าใช้บริการนั้นๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม